Drukāt
10.03.2017
Valsts kontroles revīzijas ieteikumi tiks izmantoti VARAM darba pilnveidošanai efektīvai klimata politikas īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kā atbildīgā par klimata politikas ieviešanu Latvijā kopumā atzinīgi novērtē Valsts kontroles (VK) sniegto ieguldījumu, veicot revīziju par klimata pārmaiņu samazināšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu. Veiktā revīzija kalpos par nozīmīgu informācijas avotu, izvērtējot nepieciešamās izmaiņas VARAM darba pilnveidošanā efektīvai klimata politikas īstenošanai.

Pamatojoties uz jau līdz šim identificētajiem problēmjautājumiem, kā arī VK ieteikumiem, VARAM turpinās darbu pie klimata politikas normatīvā regulējuma pilnveides un aktīvas sadarbības ar saistītajām institūcijām un organizācijām klimata politikas mērķu sasniegšanai Latvijā.

Tomēr analizējot VK sniegtos secinājumus un ieteikumus, jāatzīst, ka atsevišķi VK izdarītie secinājumi ir vispārināti, vērtējot tikai sniegto informāciju par specifiskiem jautājumiem, tādējādi pilnībā neatspoguļojot analizētā jautājuma būtību.

Piemēram, nepamatoti secināts, ka nav izstrādāta kvalitatīva rīcībpolitika klimata pārmaiņu samazināšanai. Klimata politika aptver gandrīz visas tautsaimniecības nozares un klimata politikas mērķu sasniegšana ir ciešā saistībā ar katras nozares ieguldījumu. VK secinājusi, ka pašlaik nav noteikts katras nozares ieguldījums valstij noteikto mērķu sasniegšanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Tomēr, lai šo vienošanos nacionālā līmenī emisiju samazināšanai panāktu, būtiski, lai Eiropas Savienības (ES) līmenī tiktu noteikts katras dalībvalsts (arī Latvijas) individuālais mērķis un būtu zināmi nosacījumi mērķu izpildei. Šobrīd par to vēl norisinās diskusijas. Sagaidāms, ka katrai ES dalībvalstij individuālie mērķi tiks noteikti 2017.gada otrajā pusē.

Tāpat VK pāragri secinājusi, ka VARAM administrētie klimata pārmaiņu samazināšanai paredzētie līdzekļi netika plānoti un izlietoti efektīvi. VARAM ir vērsusi VK uzmanību, ka par izlietoto finanšu līdzekļu efektivitāti nevar spriest tikai pēc sasniegtā emisiju samazinājuma rādītāja attiecībā pret ieguldīto finansējumu, jo būtiski ņemt vērā ne vien tiešos SEG emisiju samazinājumus projektus īstenojot, bet arī netiešos SEG emisiju samazinājumus, kas iespējami dēļ projektu demonstrācijas un multiplikatīvā efekta. Tas sevišķi svarīgi, jo klimata politikas mērķu sasniegšanai nepieciešamas pakāpeniskas, visaptverošas un būtiskas izmaiņas tautsaimniecībā un iedzīvotāju dzīvesveidā, to nav iespējams panākt tikai līdzfinansējot atsevišķus projektus.

VARAM vērš uzmanību, ka visi ieņēmumi, kas ir gūti no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību pārdošanas, starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem, kā arī no valstij piederošo ES emisijas kvotu un ES aviācijas emisiju kvotu izsolīšanas, līdz šim ir ieguldīti un arī turpmāk tiks ieguldīti klimata pārmaiņu novēršanai un klimatu pārmaiņu radītās ietekmes samazināšanai.

VK ir sniegusi vairākus ieteikumus VARAM darbības pilnveidošanai klimata pārmaiņu politikas izstrādē, balstoties uz jaunāko pētījumu rezultātiem, tai skaitā finansējuma izlietošanas plānošanā.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.06.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/