Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasKohezijas fondsES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
 
 
 
ES fondu finansējums 2014.-2020. gadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīcijas

Saskaņā ar 2014. gada novembrī Eiropas Komisijas apstiprināto darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā ir 9 specifiskie atbalsta mērķi ar kopējo finansējumu 689,8 miljoni EUR projektu īstenošanai šādās investīciju jomās:

 • Reģionālā attīstība – nacionālās un reģionālās nozīmes izaugsmes centru attīstība, teritoriju revitalizācija, pašvaldību ēku energoefektivitāte, atbalsts 89 novadu pašvaldībām;
 • Vides infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība – notekūdeņu savākšanas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kā arī atbalsts pieslēgumu izbūvei, atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība, plūdu risku samazināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u.c.;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) – datu un pakalpojumu pieejamības un izmantojamības veicināšana.

Saskaņā ar plānoto laika grafiku (skat. tabulā zemāk) VARAM šobrīd strādā pie projektu atlases uzsākšanai nepieciešamo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādes (t.sk., projektu atlases kritēriji, Ministru kabineta noteikumi katram specifiskajam atbalsta mērķim utt.).

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., aktualitātes, saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā, kā arī Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē. Savukārt informācija par projektu atlasēm ir pieejama ES fondu sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībai:

Reģionālajai attīstībai:

Vides jomas atbalstam:

 Cita saistošā informācija

ES fondu ieviešanas laika grafiks un saistīto dokumentu procesuālā virzība:

 • Atbildīgo nozares ministriju, t.sk. VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu (SAM) īstenošanas laika grafiks pieejams šeit [.xls] 

Horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošana 2014.-2020. gada ES finanšu plānošanas periodā:


  Informāciju par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” lūdzam skatīt Labklājības ministrijas  tīmekļa vietnē.

VARAM kā atbildīgās iestādes ziņojumi par ES fondu līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

VARAM kā par horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” atbildīgās institūcijas analīzes kopsavilkumi par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā

Prezentācijas un citi informatīvie materiāli par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām:

Aptaujas:


 Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnījas


Kontaktinformācija par VARAM pārziņā esošajām 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijām

 

Reģionālas attīstības investīcijas:

3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”:

 1. Evita Nīmane, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016776, e-pasts:  evita.nimane@varam.gov.lv ;
 2. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv .

4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”:

 1. Kaspars Raubiškis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016717, e-pasts:  Kaspars.Raubiskis@varam.gov.lv ;
 2. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv .

Vides investīcijas:

5.1.1. “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās”:

 1. Ilze Opermane, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”:

 1. Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv ;
 2. Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts:  Viesturs.Frisfelds@varam.gov.lv ;
 3. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

5.3.1. “Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli”:

 1. Ilze Opermane VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016745, e-pasts:  Ilze.Opermane@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas”:

 1. Inese Kukle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts:  Inese.Kukle@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”:

5.4.2.1. pasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi”:

 1. Inese Kukle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts:  Inese.Kukle@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv ;

5.4.2.2. pasākums “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”:

 1. Inese Kukle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts:  Inese.Kukle@varam.gov.lv  ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv .

5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”:

 1. Inese Kukle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026946, e-pasts:  Inese.Kukle@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv .

5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”:

 1. Austra Auziņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016701, e-pasts:  Austra.Auzina@varam.gov.lv ;
 2. Zanda Krūkle, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 66016713, e-pasts:  Zanda.Krukle@varam.gov.lv .

 

 

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomas investīcijas:

2.2.1. ”Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”:

 1. Ieva Briņķe, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte, tel. 66016716, e-pasts:  ieva.brinke@varam.gov.lv ;
 2. Kaspars Raubiškis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016717, e-pasts:  Kaspars.Raubiskis@varam.gov.lv ;
 3. Ritvars Timermanis, VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, tel. 66016709, e-pasts:  Ritvars.Timermanis@varam.gov.lv .

 

Ar 2014.-2020.g. plānošanas perioda VARAM investīcijām saistītie horizontāli jautājumi (t.sk., iekšējās kontroles sistēmas, ziņojumi, pārskati, publicitāte u.c. jautājumi):

 1. Dana Heiberga, VARAM Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītāja, tel. 66016759, e-pasts:  Dana.Heiberga@varam.gov.lv ;

 

Horizontālais princips “Ilgtspējīga attīstība”:

 1. Sarmīte Kļaviņa, VARAM Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperte, tel. 67026581, e-pasts:  Sarmite.Klavina@varam.gov.lv


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā īsteno trīs tehniskās palīdzības projektus:

11.1.1.0/15/TP/021 Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Kohēzijas politikas fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un kontrolē
Projekta mērķis
ir nodrošināt nepieciešamo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitāti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu un ar tiem saistīto funkciju īstenošanai, kā arī Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu uzraudzībai, pēcuzraudzībai un slēgšanai vides aizsardzības, reģionālās attīstības un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomās, kā arī nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbības partnera kapacitāti Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto aktivitāšu pēcuzraudzībai.
Kopējais finansējums : EUR 3 018 000

12.1.1.0/15/TP/005 - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” politikas koordinācija – plānošana un īstenošanas uzraudzība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
Projekta mērķis
ir palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kapacitāti horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība”  politikas koordinēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.
Kopējais finansējums : EUR 140 000

10.1.2.0/15/TP/011 - Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai 
Projekta mērķis
  ir nodrošināt publicitātes pasākumu īstenošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā kā Eiropas Savienības  fondu atbildīgajai iestādei attiecībā uz tās pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda deviņiem specifiskajiem atbalsta mērķiem reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
Kopējais finansējums : EUR 336 141
 

Pievienotie faili:
 
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
23.02.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta